Dezinfekuojantis valiklis KIILTO ANTIBACT 1L

12.50 

PASKIRTIS KIILTO ANTIBACT – silpnai šarminis bekvapis, bespalvis dezinfekuojantis plovimo skystis, skirtas plauti ir dezinfekuoti paviršius, indus, maisto ruošimo ir laikymo įrengimus visuomeninio maitinimo ir maisto pramonės įmonėse; plauti ir dezinfekuoti paviršius visuomeninės paskirties objektuose, tokiuose kaip vaikų ugdymo įstaigos, sporto klubai, pirtys, baseinai ir kt. Neardo ir negadina valomų paviršių, labai gerai plauna ir dezinfekuoja.
Paruoštas naudojimui 1l talpos su spec. purkštuku

Turime

Naudojimas

NAUDOJIMO BŪDAS IR DOZUOTĖ: Paruoštas rankiniam, kasdieniniam plovimui ir dezinfekavimui Jei reikia, paviršiai yra nuplaunami vandeniu ir išdžiovinami.
SUDĖTIS Veiklioji medžiaga: didecildimetilamonio chloridas (CAS Nr.7173-51-5), 4,6%. Sudėtyje yra N,N-Bis(karboksimetil)-DL-alanino trinatrio druskos, natrio karbonato anhidrido, propan-2-olio, nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, 5,0-15,0%. Darbinio tirpalo pH apie 10.0. Koncentrato pH apie 12,5.
DARBŲ SAUGOS NURODYMAI IR SANDĖLIAVIMAS: Pavojinga. Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Laikyti originalioje gamintojo pakuotėje, ne žemesnėje +50C temperatūros patalpoje. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr.(10-14 17.5)BPR-56 (A-0204PNO603464-20-26), galioja iki 2025-0223. PAKUOTĖ 1 l; 5 l indas
Gamintojas: KiiltoClean Oy, Suomija